FANDOM


Bình thường khi sử dụng công cụ sẽ tiêu tốn 2 năng lượng. Khi độ thành thạo của 1 Kỹ năng tăng, nó làm giảm số năng lượng tiêu tốn đi 0.1. (Cấp độ 10 sẽ chỉ tiêu tốn 1 năng lượng khi dùng.

Các kỹ năng và Công cụ có ảnh hưởng

Thu thập

Câu cá

Nông nghiệp

Khai khoáng

Các công cụ không ảnh hưởng

Luôn luôn tiêu thụ 2 năng lượng

Không tiêu tốn năng lượng