FANDOM


Ancient Seeds
Ancient Fruit Seeds

Liệu nó còn có thể mọc lên được không nhỉ?

Thông tin hạt giống
Cây trồng Ancient Fruit
Ngày phát triển 28 ngày
Mùa Xuân, Hạ, Thu
Giá bán trong cửa hàng
Tiệm tạp hóa Không bán
Siêu thị Joja Không bán
Xe du mục Coin Icon100-1.000g
Chú ý: Trang này viết về hạt giống trồng cây. Để xem về cổ vật nhấn vào đây.

Ancient Seeds là một loại hạt giống. Khi phát triển cho ra Ancient Fruit.

Ancient Seed có thể nhận được khi đưa Ancient Seed(cổ vật) vào Viện bảo tàng. Chúng có thể được chế tạo sau khi học công thức(phần thưởng sau khi nộp Ancient Seed), nhận được từ máy Seed Maker hoặc mua từ Xe du mục. Khi bán chúng, bạn sẽ nhận được Coin Icon30g.

Nếu bạn sử dụng Seed Maker, sẽ có một tỉ lệ rất nhỏ sẽ nhận được Ancient Seed.


Các giai đoạn

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 5 Thu hoạch Sau thu hoạch
Ancient Fruit Stage 1
Ancient Fruit Stage 2
Ancient Fruit Stage 3
Ancient Fruit Stage 4
Ancient Fruit Stage 5
Ancient Fruit Stage 6
Ancient Fruit Stage 7
2 Ngày 7 Ngày 7 Ngày 7 Ngày 5 Ngày Tổng: 28 Ngày Mọc lại sau 7 Ngày

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.