FANDOM


Bộ Pin
Battery Pack

Nó được sạc đầy năng lượng

Thông tin vật phẩm
Nguồn: Lightning Rod
Mùa Xuân, Hạ, Thu
Giá bán:
Battery Pack 500g
Battery PackSilver Quality Icon
625g
Battery PackGold Quality Icon
750g


Rod normal vs charged
Rod lightning

Sét đánh vào cột

Battery Pack được tạo ra bởi Lightning Rod Lightning Rod trong những cơn dông.

Để có được cục pin, trong cơn dông bạn sẽ nghe thấy tiếng sấm, đó là khi cột thu lôi bị sét đánh, một trong các cột thu lôi sẽ được sạc điện.

Một ngày sau cơn dông, ban sẽ thu được một cục pin (battery pack).

Battery pack thỉnh thoảng được bán ở Xe du mục với giá từ 1500-2500 vàng và có thể bán lại ở cửa hàng nội thất.

Chế tạo

Hình ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Lấy công thức từ
Iridium Sprinkler
Iridium Sprinkler Waters the 24 adjacent tiles every morning. Gold Bar Gold Bar (1)Iridium Bar Iridium Bar (1)

Battery Pack Battery Pack (1)

Farming Skill Icon Farming cấp 9
Crystalarium
Crystalarium Insert a gem of your choice and it will grow copies. Stone Stone (99)Gold Bar Gold Bar (5)

Iridium Bar Iridium Bar (2) Battery Pack Battery Pack (1)

Mining Skill Icon Mining cấp 9
Slime Egg-Press
Slime Egg-Press Compresses 100 pieces of slime into a slime egg. It's a miracle of science! Coal Coal (25)Fire Quartz Fire Quartz (1)

Battery Pack Battery Pack (1)

Combat Skill Icon Combat cấp 6
Wood Lamp-post
Wood Lamp-post Provides a good amount of light. Wood Wood (50)Battery Pack Battery Pack (1) Robin Icon Robin (Coin Icon500g)
Iron Lamp-post
Iron Lamp-post Provides a good amount of light.

Iron Bar Iron Bar (1)Battery Pack Battery Pack (1)

Robin Icon Robin (Coin Icon1.000g)

Quà tặng

Phản ứng của người nhận
Yêu
Không thích
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •