FANDOM


CD Vỡ
Broken CD

Một cái đĩa của JojaNet phiên bản dùng thử 2.0. Họ đã xuất bản hàng tỉ loại đĩa này.

Thông tin vật phẩm
Nguồn: Fishing
Thùng rác
Giá bán:
24px 1g
1g
1g
Sử dụng trong: Recycling Machine Recycling Machine


Broken CD là một loại rác trong Stardew Valley. Chúng có thể tìm thấy khi câu cá ở bất cứ đâu trong mọi mùa, bao gồm cả trong Crab Pot hoặc tìm thấy trong thùng rác. Broken CD không sử dụng trong việc gì cả.

Tái chế

Sản phẩm
Refined Quartz Refined Quartz (1)