FANDOM


Charcoal Kiln
Charcoal Kiln

Chuyển 10 mảnh gỗ thành 1 miếng than

Thông tin vật phẩm
Nguồn: Chế tạo với Foraging cấp 4


Chế tạo
Nguyên liệu: Wood Wood (20)
Gold Bar Gold Bar (1)


Charcoal Kiln là một dung cụ sẽ đốt gỗ thành than, sau đó dùng than để tinh luyện những loại nguyên liệu khác.

Cần 30 phút trong trò chơi, tương đương với gần 23 giây ngoài đời để chuyển 10 mảnh gỗ thành 1 mẩu than.

Công thức chế tạo

Ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Công thức từ
Charcoal Kiln Charcoal Kiln Chuyển 10 mảnh gỗ thành 1 miếng than Wood Wood (20)
Gold Bar Gold Bar (1)
Foraging Foraging cấp 4