FANDOM


Furnace
Furnace

Chuyển quặng và Coal thành thỏi kim loại.

Thông tin vật phẩm
Nguồn: Chế tạo


Chế tạo
Nguyên liệu: Stone Stone (25)Copper Ore Copper Ore (20)


Furnace nung chảy quặng thành thỏi sử dụng rất nhiều trong Chế tạo.

Clint sẽ gửi cho bạn công thức chế tạo ngay sau khi bạn thu thập đủ nguyên liệu.

Chế tạo

Hình ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Công thức từ
Furnace Furnace Chuyển quặng và Coal thành thỏi kim loại. Stone Stone (25)Copper Ore Copper Ore (20) Clint

Nung quặng

Để nung chảy bất kì một loại quặng nào bạn cần có Coal rương đồ. Một đơn vị Coal cần dùng để bắt đầu việc nung quặng.

Vào Ra Thời gian nung
Copper Ore Copper Ore (5) Copper Bar Copper Bar (1) 0.5 giờ
Quartz Quartz (1) Refined Quartz Refined Quartz (1) 1.5 giờ
Iron Ore Iron Ore (5) Iron Bar Iron Bar (1) 2 giờ
Gold Ore Gold Ore (5) Gold Bar Gold Bar (1) 5 giờ
Iridium Ore Iridium Ore (5) Iridium Bar Iridium Bar (1) 8 giờ