FANDOM


Gỗ Cứng
Hardwood

Một loại gỗ đặc biệt rất cứng và đẹp mắt.

Thông tin vật phẩm
Nguồn: Foraging
Giá bán:
Hardwood 15g
HardwoodSilver Quality Icon
18g
HardwoodGold Quality Icon
22g


Hardwood là một loại tài nguyên trong Stardew Valley. Nó có được khi bạn chặt Large Stump với Copper Axe hoặc Large Log với Steel Axe. Large stumps có thể tìm thấy nhiều Rừng bí mật, cung cấp 12 mảnh hard wood mỗi ngày. Nó cũng có thể tìm thấy trong các thùng gỗ dưới Hầm mỏ.

Sử dụng

Hardwood được sử dụng trong nhiều thứ, bao gồm xây dựng và nâng cấp các công trình tại Cửa hàng nội thất, cũng như Chế tạo một vài vật phẩm nhất định.

Xây dựng

Hình ảnh Tên Mô tả Chi phí Từ
House (tier 3)
Farmhouse Upgrade 2 Adds two new rooms, one empty, and one with a crib and two single beds, thus allowing you to have children. Kitchen and bedroom are larger. Coin Icon50,000gHardwood Hardwood (150) Carpenter's Shop at Robin's house.
Horse Stable Stable It allows the player to obtain a horse, which is included with the stable when purchased. Coin Icon10,000gHardwood Hardwood (100)

Iron Bar Iron Bar (5)

Carpenter's Shop at Robin's house.

Các công thức

Hình ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Công thức từ
Cheese Press
Cheese Press Turns Milk into Cheese. Wood Wood (45)Stone Stone (45)

Hardwood Hardwood (10) Copper Bar Copper Bar (1)

Farming Skill Icon Farming Cấp 6
Oil Maker
Oil Maker Makes gourmet truffle oil. Slime Slime (50)Hardwood Hardwood (20)

Gold Bar Gold Bar (1)

Farming Skill Icon Farming Cấp 8
Hardwood Fence
Hardwood Fence The most durable type of fence. Takes an average of a year before degrading. Hardwood Hardwood (1) Farming Skill Icon Farming Cấp 6
Cork Bobber
Cork Bobber Slightly increases the size of your "fishing bar" Wood Wood (10)Hardwood Hardwood (5)

Slime Slime (10)

Fishing Skill Icon Fishing Cấp 7
Worm Bin
Worm Bin Produces bait on a regular basis. The worms are self-sufficient. Hardwood Hardwood (25)Gold Bar Gold Bar (1)

Iron Bar Iron Bar (1) Fiber Fiber (50)

Fishing Skill Icon Fishing Cấp 8
Warp Totem Beach
Warp Totem: Beach Warp directly to the beach. Consumed on use.

Hardwood Hardwood (1) Coral Coral (2) Fiber Fiber (10)

Foraging Skill Icon Foraging Cấp 6
Warp Totem Mountains
Warp Totem: Mountains Warp directly to the mountains. Consumed on use.

Hardwood Hardwood (1) Iron Bar Iron Bar (1) Stone Stone (25)

Foraging Skill Icon Foraging Cấp 7
Warp Totem Farm
Warp Totem: Farm Crafting/Warp directly to your house. Consumed on use.

Hardwood Hardwood (1) Honey Honey (1) Fiber Fiber (20)

Foraging Skill Icon Foraging Cấp 8
Rain Totem
Rain Totem Activate to greatly increase the chance for rain tomorrow. Consumed on use. Hardwood Hardwood (1)Truffle Oil Truffle Oil (1)Pine Tar Pine Tar (5) Foraging Skill Icon Foraging Cấp 9

Quà tặng

Phản ứng của người nhận
Thích
Không thích
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •