FANDOM


“Trang trí tường cho một căn phòng”

Giấy dán tường được bán ở Tiệm tạp hóa với Coin Icon100g, với mỗi ngày một loại khác nhau. Siêu thị Joja cũng bán giấy dán tường hàng ngày với giá Coin Icon250g. Giấy dán tường ở Siêu thị Joja sẽ được bán ở Tiệm tạp hóa vào ngày hôm sau.

Những vật phẩm này chỉ được dùng một lần và không cộng dồn. Nó sẽ thay đổi nền toàn bộ căn phòng. Dưới đây là toàn bộ danh sách các loại giấy dán tường:

Icon Hình Icon Hình Icon Hình Icon Hình Icon Hình Icon Hình Icon Hình Icon Hình Icon Hình
Wallpaper 001 Icon Wallpaper 001 Wallpaper 002 Icon Wallpaper 002 Wallpaper 003 Icon Wallpaper 003 Wallpaper 004 Icon Wallpaper 004 Wallpaper 005 Icon Wallpaper 005 Wallpaper 006 Icon Wallpaper 006 Wallpaper 007 Icon Wallpaper 007 Wallpaper 008 Icon Wallpaper 008 Wallpaper 009 Icon Wallpaper 009
Wallpaper 010 Icon Wallpaper 010 Wallpaper 011 Icon Wallpaper 011 Wallpaper 012 Icon Wallpaper 012 Wallpaper 013 Icon Wallpaper 013 Wallpaper 014 Icon Wallpaper 014 Wallpaper 015 Icon Wallpaper 015 Wallpaper 016 Icon Wallpaper 016 Wallpaper 017 Icon Wallpaper 017 Wallpaper 018 Icon Wallpaper 018
Wallpaper 019 Icon Wallpaper 019 Wallpaper 020 Icon Wallpaper 020 Wallpaper 021 Icon Wallpaper 021 Wallpaper 022 Icon Wallpaper 022 Wallpaper 023 Icon Wallpaper 023 Wallpaper 024 Icon Wallpaper 024 Wallpaper 025 Icon Wallpaper 025 Wallpaper 026 Icon Wallpaper 026 Wallpaper 027 Icon Wallpaper 027
Wallpaper 028 Icon Wallpaper 028 Wallpaper 029 Icon Wallpaper 029 Wallpaper 030 Icon Wallpaper 030 Wallpaper 031 Icon Wallpaper 031 Wallpaper 032 Icon Wallpaper 032 Wallpaper 033 Icon Wallpaper 033 Wallpaper 034 Icon Wallpaper 034 Wallpaper 035 Icon Wallpaper 035 Wallpaper 036 Icon Wallpaper 036
Wallpaper 037 Icon Wallpaper 037 Wallpaper 038 Icon Wallpaper 038 Wallpaper 039 Icon Wallpaper 039 Wallpaper 040 Icon Wallpaper 040 Wallpaper 041 Icon Wallpaper 041 Wallpaper 042 Icon Wallpaper 042 Wallpaper 043 Icon Wallpaper 043 Wallpaper 044 Icon Wallpaper 044 Wallpaper 045 Icon Wallpaper 045
Wallpaper 046 Icon Wallpaper 046 Wallpaper 047 Icon Wallpaper 047 Wallpaper 048 Icon Wallpaper 048 Wallpaper 049 Icon Wallpaper 049 Wallpaper 050 Icon Wallpaper 050 Wallpaper 051 Icon Wallpaper 051 Wallpaper 052 Icon Wallpaper 052 Wallpaper 053 Icon Wallpaper 053 Wallpaper 054 Icon Wallpaper 054
Wallpaper 055 Icon Wallpaper 055 Wallpaper 056 Icon Wallpaper 056 Wallpaper 057 Icon Wallpaper 057 Wallpaper 058 Icon Wallpaper 058 Wallpaper 059 Icon Wallpaper 059 Wallpaper 060 Icon Wallpaper 060 Wallpaper 061 Icon Wallpaper 061 Wallpaper 062 Icon Wallpaper 062 Wallpaper 063 Icon Wallpaper 063
Wallpaper 064 Icon Wallpaper 064 Wallpaper 065 Icon Wallpaper 065 Wallpaper 066 Icon Wallpaper 066 Wallpaper 067 Icon Wallpaper 067 Wallpaper 068 Icon Wallpaper 068 Wallpaper 069 Icon Wallpaper 069 Wallpaper 070 Icon Wallpaper 070 Wallpaper 071 Icon Wallpaper 071 Wallpaper 072 Icon Wallpaper 072
Wallpaper 073 Icon Wallpaper 073 Wallpaper 074 Icon Wallpaper 074 Wallpaper 075 Icon Wallpaper 075 Wallpaper 076 Icon Wallpaper 076 Wallpaper 077 Icon Wallpaper 077 Wallpaper 078 Icon Wallpaper 078 Wallpaper 079 Icon Wallpaper 079 Wallpaper 080 Icon Wallpaper 080 Wallpaper 081 Icon Wallpaper 081
Wallpaper 082 Icon Wallpaper 082 Wallpaper 083 Icon Wallpaper 083 Wallpaper 084 Icon Wallpaper 084 Wallpaper 085 Icon Wallpaper 085 Wallpaper 086 Icon Wallpaper 086 Wallpaper 087 Icon Wallpaper 087 Wallpaper 088 Icon Wallpaper 088 Wallpaper 089 Icon Wallpaper 089 Wallpaper 090 Icon Wallpaper 090
Wallpaper 091 Icon Wallpaper 091 Wallpaper 092 Icon Wallpaper 092 Wallpaper 093 Icon Wallpaper 093 Wallpaper 094 Icon Wallpaper 094 Wallpaper 095 Icon Wallpaper 095 Wallpaper 096 Icon Wallpaper 096 Wallpaper 097 Icon Wallpaper 097 Wallpaper 098 Icon Wallpaper 098 Wallpaper 099 Icon Wallpaper 099
Wallpaper 100 Icon Wallpaper 100 Wallpaper 101 Icon Wallpaper 101 Wallpaper 102 Icon Wallpaper 102 Wallpaper 103 Icon Wallpaper 103 Wallpaper 104 Icon Wallpaper 104 Wallpaper 105 Icon Wallpaper 105 Wallpaper 106 Icon Wallpaper 106 Wallpaper 107 Icon Wallpaper 107 Wallpaper 108 Icon Wallpaper 108
Wallpaper 109 Icon Wallpaper 109 Wallpaper 110 Icon Wallpaper 110 Wallpaper 111 Icon Wallpaper 111 Wallpaper 112 Icon Wallpaper 112

Đặc biệt

Wallpaper 080   Nền cỏ và đất ỏ loại giấy dán tường này khá giống với trò chơi Minecraft.