FANDOM


Gold Bar
Gold Bar

Một thỏi vàng nguyên chất

Thông tin vật phẩm
Nguồn: Furnace
Giá bán: Coin Icon250g
Chế tạo
Nguyên liệu: Gold Ore Gold Ore (5)
Coal Coal (1)


Gold Bar được chế tạo bằng cách nung chảy 5 Gold Ore in a furnace với 1 Coal làm nhiên liệu hoặc chuyển hóa 2 Iron Bar thành 1 Gold Bar. Nung chảy gold ore cần 5 giờ trong game. Gold bars được sử dụng trong Chế tạo và để nâng cấp Công cụ. Nó được bán với giá Coin Icon250g.Chế tạo

Hình ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Công thức từ
Quality Sprinkler
Quality Sprinkler Waters the 8 adjacent tiles every morning.

Iron Bar Iron Bar (1) Gold Bar Gold Bar (1) Refined Quartz Refined Quartz (1)

Farming Skill Icon Farming Cấp 6
Charcoal Kiln
Charcoal Kiln Turns 10 pieces of wood into one piece of coal. Wood Wood (20)Gold Bar Gold Bar (1) Foraging Skill Icon Foraging Cấp 4
Oil Maker
Oil Maker Makes gourmet truffle oil. Slime Slime (50)Hardwood Hardwood (20)Gold Bar Gold Bar (1) Farming Skill Icon Farming Cấp 8
Ring of Yoba
Ring of Yoba Occasionally shields the wearer from damage.

Has a chance of giving the Yoba's Blessing buff after taking damage.

Iron Bar Iron Bar (5) Gold Bar Gold Bar (5) Diamond Diamond (1)

Combat Skill Icon Combat Cấp 7
Gold Watering Can Gold Watering Can Increases maximum area of effect to 3x3 tiles.

Gold Bar Gold Bar (5) Cost: 10000g

Gold Hoe Gold Hoe Increases maximum area of effect to 3x3 tiles.

Gold Bar Gold Bar (5) Cost: 10000g

Gold Pickaxe Gold Pickaxe Can break meteorite.

Gold Bar Gold Bar (5) Cost: 10000g

Gold Axe Gold Axe 2 fewer hits to chop down trees (4 hits), and 1 fewer hit to chop down small stumps (2 hits)

Gold Bar Gold Bar (5) Cost: 10000g

Worm Bin Worm Bin Produces bait on a regular basis. The worms are self-sufficient. Hardwood Hardwood (25)Gold Bar Gold Bar (1)Iron Bar Iron Bar (1)Fiber Fiber (50) Fishing Skill Icon Fishing Cấp 8
Crystalarium Crystalarium Insert a gem of your choice and it will grow copies. Stone Stone (99)

Gold Bar Gold Bar (5) Iridium Bar Iridium Bar (2) Battery Pack Battery Pack (1)

Mining Skill Icon Mining Cấp 9
Seed Maker Seed Maker Place crops inside to produce a varying amount of seeds. Doesn't work with fruit tree crops. Coal Coal (10)

Wood Wood (25) Gold Bar Gold Bar (1)

Farming Skill Icon Farming Cấp 9
Treasure Hunter
Treasure Hunter Fish don't escape while collecting treasures. Also slightly increases the chance to find treasures. Gold Bar Gold Bar (2) Fishing Skill Icon Fishing Cấp 7
Barbed Hook
Barbed Hook Makes your catch more secure, causing the "fishing bar" to cling to your catch. Works best on slow, weak fish. Copper Bar Copper Bar (1)

Iron Bar Iron Bar (1) Gold Bar Gold Bar (1)

Fishing Skill Icon Fishing Cấp 8

Quà tặng

Phản ứng của người nhận
Yêu
 • 
Thích
 • 
Không thích
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Ghét