FANDOM


Lead Bobber
Lead Bobber

Làm thanh bar không nảy bật lên khi nó chạm đáy.

Thông tin
Nguồn Cửa hàng cá| Chế tạo
Giá bán Coin Icon150g
Chế tạo
Vị trí n/a
Thành phần n/a

Lead Boober là một loại dụng cụ câu cá, nó giúp cho việc câu cá dễ dàng hơn. Có thể mua thừ Cửa hàng cá với giáCoin Icon200g.


Chế tạo

Nó không thể chế tạo.


Quà tặng

Phản ứng của người nhận
Không thích
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •