FANDOM


Nấm Cục
Truffle

Một loại nấm đặc biệt có hương vị thượng hạng.

Thông tin sản phẩm
Nguồn Pig
Hồi phục
Energy.png 13 Năng lượng
Health.png 5 Máu
Energy.png
Bạc
18 Năng lượng
Health.png
Bạc
8 Máu
Energy.png
Vàng
23 Năng lượng
Health.png
Gold
10 Máu
Giá bán
Giá cơ bản: Coin Icon625g

Truffle là một loại sản phẩm từ Vật nuôi trong Stardew Valley. Nó có từ Pig, khi bán sẽ được Coin Icon625g.

Truffle được tính như là những sản phẩm thu thập nên sẽ có ảnh hưởng từ kĩ năng GathererBotanist nhưng lại không ảnh hưởng bởi kĩ năng Rancher


Gói quà

Sử dụng trong gói Chef's trong Bulletin Board.

Quà tặng

Phản ứng của người nhận
Yêu
Bình thường
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Ghét


Chế biến thủ công

Hình ảnh Tên Mô tả Công thức Thời gian Giá bán
Truffle Oil Truffle Oil A gourmet cooking ingredient. Truffle Truffle

5-6 Hours

Truffle OilCoin Icon1.065g