FANDOM


ĐỒ đạc có thể mua từ nhà của Robin . Mỗi ngày sẽ bán 1 loại đồ đạc khác nhau . Hoặc có thể mua ở Xe du mục

Ghế

Ảnh Tên Mua ở Giá
Oak Chair
Oak Chair Cửa hàng nội thất Coin Icon350g
Walnut Chair
Walnut Chair Cửa hàng nội thất Coin Icon350g
Birch Chair
Birch Chair Cửa hàng nội thất Coin Icon350g
Mahogany Chair
Mahogany Chair Cửa hàng nội thất Coin Icon1.000g
Red Diner Chair
Red Diner Chair Cửa hàng nội thất Coin Icon750g
Blue Diner Chair
Blue Diner Chair Cửa hàng nội thất Coin Icon750g
Country Chair
Country Chair Cửa hàng nội thất Coin Icon750g
Breakfast Chair
Breakfast Chair Cửa hàng nội thất Coin Icon750g
Pink Office Chair
Pink Office Chair Cửa hàng nội thất Coin Icon500g
Purple Office Chair
Purple Office Chair Cửa hàng nội thất Coin Icon500g
Green Office Stool
Green Office Stool Cửa hàng nội thất Coin Icon350g
Orange Office Stool
Orange Office Stool Cửa hàng nội thất Coin Icon350g
Dark Throne
Dark Throne Cửa hàng nội thất Coin Icon2.000g
Dining Chair (Yellow)
Dining Chair Cửa hàng nội thất Coin Icon1.200g
Dining Chair (Red)
Dining Chair Cửa hàng nội thất Coin Icon1.200g
Green Plush Seat
Green Plush Seat Cửa hàng nội thất Coin Icon750g
Pink Plush Seat
Pink Plush Seat Cửa hàng nội thất Coin Icon750g
Winter Chair
Winter Chair Cửa hàng nội thất Coin Icon750g
Groovy Chair
Groovy Chair Cửa hàng nội thất Coin Icon750g
Cute Chair
Cute Chair Cửa hàng nội thất Coin Icon1.200g
Stump Seat
Stump Seat Cửa hàng nội thất Coin Icon2.000g
Metal Chair
Metal Chair Cửa hàng nội thất Coin Icon800g
Green Stool
Green Stool Cửa hàng nội thất Coin Icon350g
Blue Stool
Blue Stool Cửa hàng nội thất Coin Icon350g
King Chair
King Chair Cửa hàng nội thất Coin Icon3.000g
Crystal Chair
Crystal Chair Cửa hàng nội thất Coin Icon3.000g

Ghế Dài

Hình ảnh Tên Mua ở Giá
Oak Bench
Oak Bench Cửa hàng nội thất Coin Icon750g
Birch Bench
Birch Bench Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon750gCoin Icon1.000g
Walnut Bench
Walnut Bench Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon750g

Coin Icon1.250g

Mahogany Bench
Mahogany Bench Cửa hàng nội thất Coin Icon2.000g
Modern Bench
Modern Bench Cửa hàng nội thất Coin Icon2.000g

Ghế Bành

Hình ảnh Tên Mua ở Giá
Blue Armchair
Blue Armchair Cửa hàng nội thất Coin Icon1.000g
Brown Armchair
Brown Armchair Cửa hàng nội thất Coin Icon1.000g
Green Armchair
Green Armchair Cửa hàng nội thất Coin Icon1.000g
Red Armchair
Red Armchair Cửa hàng nội thất Coin Icon1.000g
Yellow Armchair
Yellow Armchair Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon1.000g

Coin Icon1.250g

Ghế Bành Dài

Hình ảnh Tên Mua ở Giá
Blue Couch
Blue Couch Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon1.750g

Coin Icon750 - 2.000g

Brown Couch
Brown Couch Cửa hàng nội thất Coin Icon1.750g
Green Couch
Green Couch Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon1.750g

Coin Icon1.500 - 2.250g

Red Couch
Red Couch Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon1.750g

Coin Icon750g

Yellow Couch
Yellow Couch Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon1.750g

Coin Icon500 - 4.000g

Dark Couch
Dark Couch Cửa hàng nội thất Coin Icon2.500g
Woodsy Couch
Woodsy Couch Cửa hàng nội thất Coin Icon3.000g
Wizard Couch
Wizard Couch Cửa hàng nội thất Coin Icon4.000g

Example

Bàn

Hình ảnh Tên Mua ở Giá
Oak Table
Oak Table Có sẵn trong nhà

Cửa hàng nội thất


Coin Icon750g
Oak Tea-Table
Oak Tea-Table Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon4.000g

Coin Icon1.500g

Oak End Table
Oak End Table Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon1.500g

Coin Icon1.000g

Birch Table
Birch Table Cửa hàng nội thất Coin Icon750g
Birch Tea-Table
Birch Tea-Table Cửa hàng nội thất Coin Icon750g
Birch End Table
Birch End Table Cửa hàng nội thất Coin Icon500g
Mahogany Table
Mahogany Table Cửa hàng nội thất Coin Icon1.500g
Mahogany Tea-Table
Mahogany Tea-Table Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon1.500g

Coin Icon1.500g

Mahogany End Table
Mahogany End Table Cửa hàng nội thất Coin Icon1.000g
Walnut Table
Walnut Table Cửa hàng nội thất Coin Icon750g
Walnut Tea-Table
Walnut Tea-Table Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon750g

Coin Icon1.750g

Walnut End Table
Walnut End Table Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon500g

Coin Icon500g

Modern Table
Modern Table Cửa hàng nội thất Coin Icon1.250g
Modern Tea-Table
Modern Tea-Table Cửa hàng nội thất Coin Icon1.000g
Modern End Table
Modern End Table Xe du mục Coin Icon2.000g
Puzzle Table
Puzzle Table Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon1.500g

Coin Icon250g

Moon Table
Moon Table Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon2.500g

Coin Icon250g

Luxury Table
Luxury Table Cửa hàng nội thất Coin Icon2.000g
Diviner Table
Diviner Table Cửa hàng nội thất Coin Icon2.250g
Grandmother End Table
Grandmother End Table Cửa hàng nội thất Coin Icon1.000g
Pub Table
Pub Table Cửa hàng nội thất Coin Icon800g
Luau Table
Luau Table Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon1.000g

Coin Icon1.750g

Dark Table
Dark Table Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon2.000g

Coin Icon2.500g

Candy Table
Candy Table Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon1.000g

Coin Icon2.250g

Sun Table
Sun Table Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon1.500g

Coin Icon250g

Winter Table
Winter Table Cửa hàng nội thất Coin Icon1.250g
Winter End Table
Winter End Table Xe du mục Coin Icon1.750g
Neolithic Table
Neolithic Table Cửa hàng nội thất Coin Icon1.800g
Coffee Table
Coffee Table Cửa hàng nội thất Coin Icon1.250g
Stone Slab
Stone Slab Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon1.000g

Coin Icon500g

Bàn Dài

Hình ảnh Tên Mua ở Giá
Festive Dining Table
Festive Dining Table Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon3.500g

Coin Icon2.250g

Mahogany Dining Table
Mahogany Dining Table Cửa hàng nội thất Coin Icon3.000g
Modern Dining Table
Modern Dining Table Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon2.700g

Gold 250g-1,000g

Winter Dining Table
Winter Dining Table Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Gold 3500g

Coin Icon1.500g

Tủ Sách

Hình ảnh Tên Mua ở Giá
Artist Bookcase
Artist Bookcase Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Gold1200g

Coin Icon250g

Luxury Bookcase
Luxury Bookcase Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon2.000g

Coin Icon250g - Coin Icon2.500g

Dark Bookcase
Dark Bookcase Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon2.000g

Coin Icon250g

Modern Bookcase
Modern Bookcase Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Gold1600g

Coin Icon1.000g

Tủ Đựng Đồ

Hình ảnh Tên Mua ở Giá
Oak Dresser
Oak Dresser Cửa hàng nội thất Coin Icon1.000g
Birch Dresser
Birch Dresser Cửa hàng nội thất Coin Icon1.000g
Walnut Dresser
Walnut Dresser Cửa hàng nội thất Coin Icon1.000g
Mahogany Dresser
Mahogany Dresser Cửa hàng nội thất

Coin Icon2.000g

Tắm Thảm

Hình ảnh Tên Mua ở Giá
Red Cottage Rug
Red Cottage Rug Có sẵn trong nhà N/A
Patchwork Rug
Patchwork Rug Cửa hàng nội thất Coin Icon800g
Dark Rug
Dark Rug Cửa hàng nội thất Coin Icon2.000g
Red Rug
Red Rug Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon1.000g

Gold 750g-1,000g

Đèn

Hình ảnh Tên Mua ở Giá
Country Lamp
Country Lamp Cửa hàng nội thất Coin Icon500g
Modern Lamp
Modern Lamp Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon750g

Coin Icon750g

Classic Lamp
Classic Lamp Cửa hàng nội thất Coin Icon1.000g
Box Lamp
Box Lamp Cửa hàng nội thất Coin Icon750g
J Cola Light
J. Cola Light Bought from JojaMart Coin Icon500g

TiVi

Hình ảnh Tên Mua ở Giá
Budget TV
Budget TV Có sẵn trong nhà

Cửa hàng nội thất


Coin Icon750g
Plasma TV
Plasma TV Cửa hàng nội thất Coin Icon4.500g

Cây Kiểng (Cây Cảnh)

Hình ảnh Tên Mua ở Giá
House Plant
House Plant Có sẵn trong nhà

Cửa hàng nội thất
Xe du mục


Coin Icon250g

Coin Icon500g

House Plant 2
House Plant Cửa hàng nội thất Coin Icon250g
House Plant 3
House Plant Cửa hàng nội thất Coin Icon250g
House Plant 4
House Plant Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon250g

Coin Icon2.500g

House Plant 5
House Plant Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon250g

Coin Icon1.250g

House Plant 6
House Plant Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon250g

Coin Icon1.000g

House Plant 7
House Plant Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon250g

Coin Icon1.250g

House Plant 8
House Plant Cửa hàng nội thất Coin Icon250g
House Plant 9
House Plant Cửa hàng nội thất Coin Icon250g
House Plant 10
House Plant Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon250g

Coin Icon750g

House Plant 11
House Plant Cửa hàng nội thất Coin Icon250g
House Plant 12
House Plant Cửa hàng nội thất Coin Icon250g
House Plant 13
House Plant Cửa hàng nội thất Coin Icon250g
House Plant 14
House Plant Cửa hàng nội thất Coin Icon250g
House Plant 15
House Plant Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon250g

Coin Icon1.250g

Small Plant
Small Plant Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon250g

Coin Icon1.250g

Table Plant
Table Plant Cửa hàng nội thất Coin Icon250g
Dried Sunflower
Dried Sunflower Stardew Valley Fair Token 100 Tokens
Tub o' Flowers
Tub o' Flowers Flower Festival Coin Icon1.000g
Indoor Palm
Indoor Palm Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon600g

Coin Icon1.000g

Topiary Tree
Topiary Tree Cửa hàng nội thất Coin Icon500g
Manicured Pine
Manicured Pine Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon500g

Coin Icon1.500g

Tree of the Winter Star
Tree of the Winter Star Cửa hàng nội thất Coin Icon5.000g

Bức Tranh

Hình ảnh Tên Mua ở Giá
Queen of the Gem Sea
Queen of the Gem Sea Xe du mục Coin Icon500g
Jade Hills
Jade Hills 25 donations to the Museum N/A
A Night On Eco Hill
A Night on Eco Hill 20 donations to the Museum N/A
Highway 89
Highway 89 Xe du mục Gold 1,250-1,750g
Pathways
Pathways Xe du mục Coin Icon1.750g
The Muzzamaroo
The Muzzamaroo Xe du mục Coin Icon2.000g
Primal Motion
Primal Motion Xe du mục Coin Icon2.500g
Vanilla Villa
Vanilla Villa Xe du mục Coin Icon2.000g
Spires
Spires Xe du mục Coin Icon750-2.000g
VGA Paradise
VGA Paradise Xe du mục
Kitemaster 95
Kitemaster 95 Xe du mục Coin Icon500g
Calico Falls
Calico Falls Cửa hàng nội thất Coin Icon750g
Sun 44
Sun 44 Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon800g

Coin Icon1.750g

Sun 45
Sun 45 Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon350g

Coin Icon1.750g

Blue City
Blue City Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon250g

Coin Icon1.250g

Blueberries
Blueberries Cửa hàng nội thất Coin Icon250g
Little Tree
Little Tree Có sẵn trong nhà

Xe du mục


Coin Icon1.500g
Needlepoint Flower
Needlepoint Flower Cửa hàng nội thất Coin Icon500g
Dancing Grass
Dancing Grass Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon1.000g

Gold 500g-1,000g

Little Photos
Little Photos Cửa hàng nội thất Coin Icon250g
Skull Poster
Skull Poster Cửa hàng nội thất Coin Icon500g
Wallflower Pal
Wallflower Pal Xe du mục Coin Icon750g
Burnt Offering
Burnt Offering 11 artifact donations to the Museum.

Casino

QiCoin4.000

Cửa Sổ

Hình ảnh Tên Mua ở Giá
Basic Window
Basic Window Cửa hàng nội thất Coin Icon300g
Small Window
Small Window Cửa hàng nội thất Coin Icon300g

Một Số Đồ Khác

Hình ảnh Tên Mua ở Giá
Calendar
Calendar Cửa hàng nội thất Coin Icon2.000g
Decorative Bowl
Decorative Bowl Có sẵn trong nhà

Cửa hàng nội thất


Coin Icon250g
Globe
Globe Cửa hàng nội thất Coin Icon750g
Model Ship
Model Ship Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon750g

Coin Icon2.500g

Futan Bear
Futan Bear Cửa hàng nội thất Coin Icon1.500g
Plush Bunny
Plush Bunny Lễ hội trứng Coin Icon2.000g
China Cabinet
China Cabinet Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Gold 6000g

Coin Icon1.000g

Gold Pillar
Gold Pillar Cửa hàng nội thất Coin Icon450g
Ceramic Pillar
Ceramic Pillar Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon250g

Coin Icon2.500g

Industrial Pipe
Industrial Pipe Cửa hàng nội thất

Xe du mục

Coin Icon300g

Coin Icon1.500g

Totem Pole
Totem Pole Cửa hàng nội thất Coin Icon750g
Wicked Statue
Wicked Statue Krobus (Recipe) Coin Icon1.000g
Statue Of Endless Fortune
Statue Of Endless Fortune Purchased in the Oasis Casino Coin Icon1.000.000g
Chest
Chest Crafting N/A
Drum Block
Drum Block Robin 6 Heart event or

Donate an Ancient Drum to the Museum

N/A
Flute Block
Flute Block Robin 6 Heart event or

Donate a Bone Flute to the Museum

N/A
Jack-O-Lantern
Jack-O-Lantern Spirit's Eve Festival (item)

Jack-O-Lantern Recipe

Coin Icon750g

Coin Icon2.000g

Tea Set
Tea Set Feast of the Winter Star (Penny, Sam or Gus gift) N/A
Leah's Sculpture
Leah's Sculpture Gift from Leah (Six hearts event) N/A
Standing Geode
Standing Geode 11 minerals donated to the Museum N/A
Singing Stone
Singing Stone 21 minerals donated to the Museum N/A
Obsidian Vase
Obsidian Vase 31 minerals donated to the Museum N/A
Skeleton Statue
Skeleton Statue 15 artifacts donated to the Museum N/A
Lg. Futan Bear
Lg. Futan Bear 30 donations to the Museum N/A
Bear Statue
Bear Statue 50 donations to the Museum N/A
Chicken Statue (furniture)
Chicken Statue Donate the Chicken Statue (Artifact) to the Museum N/A
Sloth Skeleton LSloth Skeleton MSloth Skeleton R Sloth Skeleton
(L / M / R)
Donate the Seven bone pieces to the Museum N/A
Stardew Hero Trophy
Stardew Hero Trophy Reward for rebuilding the Community Center N/A
Statue of Perfection
Statue of Perfection Reward from Grandpa's Evaluation N/A