FANDOM


Oil Maker
Oil Maker

Dùng để tạo dầu ăn thượng hạng.

Thông tin vật phẩm
Nguồn: Chế tạo với Farming cấp 8


Chế tạo
Nguyên liệu: Slime Slime (50)
Hardwood Hardwood (20)
Gold Bar Gold Bar (1)


Oil Maker là một trong những dụng cụ, nó dùng để tạo ra các sản phẩm thủ công trong Stardew Valley. Nó sẽ chuyển những nguyên liệu thích hợp thành dầu ăn.

Công thức chế tạo

Ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Công thức từ
Oil Maker
Oil Maker Dùng để tạo dầu ăn thượng hạng. Slime Slime (50)
Hardwood Hardwood (20)
Gold Bar Gold Bar (1)
Farming Skill Icon Farming cấp 8


Sản phẩm

Hình Tên Mô tả Nguyên liệu Thời gian Giá bán Hồi phục
Truffle Oil Truffle Oil Một loại dầu ăn thượng hạng.. Truffle Truffle

5~6 giờ

Truffle OilCoin Icon1.065g
Truffle Oil

Energy 38 Health 15

Oil Oil Một loại dầu ăn. Corn Corn
Sunflower Sunflower
Sunflower Seeds Sunflower Seeds

2 Days

OilCoin Icon100g
Oil

Energy 13 Health 5