FANDOM


Rare Seed
Rare Seed

Phát triển vào mùa thu, tốn cả mùa để phát triển

Thông tin hạt giống
Cây trồng Sweet Gem Berry
Ngày phát triển 24 ngày.
Mùa Thu
Giá bán trong cửa hàng
Tiệm tạp hóa Không bán
Siêu thị Joja Không bán
Xe du mục Coin Icon1.000g (Xuân hoặc Hạ)
Coin Icon600-1.000g (10% xuất hiện ở tất cả các mùa)


Rare Speed là hạt giống hiếm cho ra nông phẩm Sweet Gem Berry sau khi trưởng thành.

Bạn chỉ có thể mua nó ở Xe du mục với giá Coin Icon1.000g vào XuânHạ. Có 10% xác suất được bán với giá Coin Icon600-1.000g, mọi mùa. Bạn cũng có thể kiếm hạt giống này thông qua Seed Maker.

Các giai đoạn

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Giai đoạn 5 Thu hoạch Giá bán
Sweet Gem Berry Stage 1
Sweet Gem Berry Stage 2
Sweet Gem Berry Stage 3
Sweet Gem Berry Stage 4
Sweet Gem Berry Stage 5
Sweet Gem Berry Stage 6
Sweet Gem Berry Coin Icon3.000g
Sweet Gem BerrySilver Quality Icon
Coin Icon3.750g
Sweet Gem BerryGold Quality Icon
Coin Icon4.500g
2 ngày 4 ngày 6 ngày 6 ngày 6 ngày Tổng: 24 ngày Coin Icon83,3g/ngày

Quà tặng

Phản ứng của người nhận
Không thích
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •