FANDOM


Sap
Sap

Mọt chất dễ cháy rơi ra từ cây.

Thông tin vật phẩm
Nguồn: Tree, Slimes
Giá bán:
Sap 2g
SapSilver Quality Icon
2g
SapGold Quality Icon
3g


Sap là một loại tài nguyên thu thập rơi từ Tree khi nó bị chặt. Sap được sử dụng nhiều trong Chế tạo . Sap có thể ăn, nhưng nó sẽ làm mất 2 điểm Năng lượng.

Chế tạo

Hình ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Công thức từ
Basic Fertilizer Basic Fertilizer Improves soil quality a little, increasing your chance to grow quality crops. Mix into tilled soil. Sap Sap (2) Farming cấp 2
Quality Fertilizer Quality Fertilizer Improves soil quality, increasing your chance to grow quality crops. Mix into tilled soil. Sap Sap (2)Fish Fish (1) Farming cấp 9
Torch Torch Provides a modest amount of light. Wood Wood (1)Sap Sap (2) Có sẵn
Trap Bobber Trap Bobber Causes fish to escape slower when you aren't reeling them in. Copper Bar Copper Bar (1)Sap Sap (10) Fishing cấp 6