FANDOM


Seed Maker
Seed Maker

Đặt nông phẩm vào trong sẽ cho ra 1-3 hạt giống.

Thông tin vật phẩm
Nguồn: Chế tạo với Farming cấp 9


Chế tạo
Nguyên liệu: Wood Wood (25)
Gold Bar Gold Bar (1)
Coal Coal (10)


Seed Maker là một loại máy dùng để tạo hạt giống từ những loại hoa quả thu hoạch trên nông trại hoặc một vài loại vật phẩm thu thập như Wild Horseradish, Spice Berry, Common MushroomWinter Root. Nó cần 20 phút trong game để hoàn thành.

Lượng hạt giống sản xuất

Seed Maker sẽ sản xuất 1-3 hạt giống cùng loại (97,5% khả năng), 1-4 Mixed Seeds (2%) hoặc Ancient Seed (0,5%). Tỉ lệ này có thể được thay đổi dựa vào chỉ số luck hiện tại của bạn.

The game initializes a pseudo-random number generator with calculated seed:

Những loại hoa quả không tạo hạt được

Seed Maker không tạo hạt cho các loại quả lâu năm và đa phần các loại nông phẩm thu thập. Dưới đây là danh sách những vật phẩm không tạo được hạt:

Công thức chế tạo

Hình ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Công thức từ
Seed Maker Seed Maker Đặt nông phẩm vào trong sẽ cho ra 1-3 hạt giống. Wood Wood (25)
Gold Bar Gold Bar (1)
Coal Coal (10)
Farming Skill Icon Farming cấp 9