FANDOM


Spinner
Spinner

Hình dạng của nó làm nó xoay xung quanh trên mặt nước. Làm tăng chút ít tỉ lệ cá cắn câu.

Thông tin
Nguồn Cửa hàng cá | Chế tạo
Giá bán Coin Icon250g
Chế tạo
Vị trí n/a
Thành phần Iron Bar Iron Bar (2)

Spinner là một loại dụng cụ để câu cá. Nó giúp cho việc giảm thời gian chờ cá cắn câu xuống 3.75s (thời gian chờ tối đa ở lv0 Fishing là 22.5s). Nó có thể mua ở Cửa hàng cá hoặc tự tay  Chế tạo.

Chế tạo

Hình ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Nhận được từ
Spinner Spinner Hình dạng của nó làm nó xoay xung quanh trên mặt nước. Làm tăng chút ít tỉ lệ cá cắn câu. Iron Bar Iron Bar (2) Fishing Fishing (lv6)

Quà tặng

Phản ứng của người nhận
Không thích
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •