FANDOM


Cuốc là một Công cụ trong Stardew Valley. Nó được tặng khi bạn vừa bắt đầu chơi và không thể vứt bỏ hay đem bán. Nó được dùng để cuốc đất để trồng cây hoặc đào các cổ vật.

Thống kê

Hình ảnh Tên Giá nâng cấp Nguyên liệu Công dụng
Hoe Stone Hoe Khởi đầu được tặng Không cần Cuốc một ô đất xung quanh bạn tại vị trí con trỏ chuột.
Copper Hoe Copper Hoe Coin Icon2.000g

Copper Bar Copper Bar (5)

Cuốc 3 ô đất thẳng hàng theo hướng con trỏ chuột.
Steel Hoe Steel Hoe Coin Icon5.000g

Iron Bar Iron Bar (5)

Cuốc 5 ô đất thẳng hàng theo hướng con trỏ chuột.
Gold Hoe Gold Hoe Coin Icon10.000g

Gold Bar Gold Bar (5)

Cuốc một khu vực 3x3 ô đất theo hướng con trỏ chuột.
Iridium Hoe Iridium Hoe Coin Icon25.000g

Iridium Bar Iridium Bar (5)

Cuốc một khu vực 6x3 ô đất theo hướng con trỏ chuột.