FANDOM


Tờ Báo Ướt
Soggy Newspaper

Đây là rác

Thông tin vật phẩm
Nguồn: Fishing
Trash Cans
Giá bán:
24px 1g
1g
1g
Sử dụng trong: Recycling Machine Recycling Machine


Soggy Newspaper là một loại rác trong Stardew Valley. Chúng có thể tìm thấy khi câu cá ở bất cứ đâu trong mọi mùa, bao gồm cả trong Crab Pot hoặc tìm thấy trong thùng rác.


Tái chế

Sản phẩm
Torch Torch (3)
Cloth Cloth (1)