FANDOM


Than
Coal

Một loại chất đốt có tác dụng chế tạo và nấu chảy kim loại.

Thông tin vật phẩm
Nguồn: Đào hầm, đập đá
Giá bán:
Coal 15g
CoalSilver Quality Icon
18g
CoalGold Quality Icon
22g


Coal là một loại tài nguyên trong Stardew Valley. Nó được lấy từ nhiều cách, nhiểu nhất là từ Hầm mỏ, mua từ Clint hoặc tạo trong máy Charcoal Kiln. Coal có thể mua từ Clint tại Xưởng rèn với giá Coin Icon150g, nhưng sẽ rẻ hơn khi mua 10 mảnh gỗ với giá Coin Icon100g từ Robin tại Cửa hàng nội thất và chuyển chúng thành coal với máy Charcoal Kiln. Một cách khác nữa là tái chế rác khi câu cá. Coal được dùng trong Chế tạo và để nấu chảy quặng trong Furnace.

Các cách lấy

  • Coal có thể tìm thấy khi đập đá. Chỉ số Luck cao sẽ cho nhiều cơ hội tìm thấy coal hơn.
  • Coal có thể tìm thấy trong những xe hàng trong một vài tầng trong hầm mỏ, đi theo đến cuối đường ray và nhấn vào xe hàng chở đầy than là được (một số xe hàng trống không).
  • Coal có thể tìm thấy trong những chiếc túi nằm trong một số tầng ở hầm mỏ. Mỗi túi đều chứa khoảng 8 viên.
  • Coal có thể được thu thập trên bãi biển vào mùa thu, bao gồm cả loại sao vàng, bán được với giá Coin Icon22g
  • Máy Charcoal Kiln có thể chuyển 10 mảnh gỗ thành 1 viên than.
  • Bạn có thể kiếm nhiều coal bằng cách giết Dust Sprite trong hầm mỏ từ tầng 41-79. Đó cũng là cách để kiếm Iron Ore.
  • Khi giết Dust Sprite, tốt nhất hãy mang theo Burglar's Ring sẽ làm tăng khả năng rơi nhiều than hơn.
  • Black/Transparent Slimes cũng rơi Coal. Chúng có thể nuôi trong Slime Hutch

Công thức

Hình ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Công thức từ
Bee House Bee House Place outside and wait for delicious honey! (Except in Winter). Wood Wood (40)Coal Coal (8)Iron Bar Iron Bar (1)Maple Syrup Maple Syrup (1) Farming cấp 3
Preserves Jar Preserves Jar Turns vegetables into pickles and fruit into jam. Wood Wood (50)Stone Stone (40)Coal Coal (8) Farming cấp 4
Warrior Ring Warrior Ring Occasionally infuses the wearer with "warrior energy" after slaying a monster. Iron Bar Iron Bar (10)Coal Coal (25)Frozen Tear Frozen Tear (10) Combat cấp 4
Cherry Bomb Cherry Bomb Generates a small explosion. Stand back! Copper Ore Copper Ore (4)Coal Coal (1) Mining cấp 1
Bomb Bomb Generates an explosion. Watch out! Iron Ore Iron Ore (4)Coal Coal (1) Mining cấp 6
Explosive Ammo Explosive Ammo Fire this with the slingshot. Iron Bar Iron Bar (1)Coal Coal (2) Combat cấp 8
Wicked Statue Wicked Statue There's something unsettling about the looks of this statue. Stone Stone (25)Coal Coal (5) Krobus
Wooden Brazier Wooden Brazier Provides a moderate amount of light. Wood Wood (10)Coal Coal (1)Fiber Fiber (5) Robin
Stone Brazier Stone Brazier Provides a moderate amount of light. Stone Stone (10)Coal Coal (1)Fiber Fiber (5) Robin
Gold Brazier Gold Brazier Provides a moderate amount of light. Gold Bar Gold Bar (10)Coal Coal (1)Fiber Fiber (5) Robin
Carved Brazier Carved Brazier Provides a moderate amount of light. Hardwood Hardwood (10)Coal Coal (1) Robin
Stump Brazier Stump Brazier Provides a moderate amount of light. Hardwood Hardwood (10)Coal Coal (1) Robin
Barrel Brazier Barrel Brazier Provides a moderate amount of light. Wood Wood (50)Solar Essence Solar Essence (1)Coal Coal (1) Robin
Skull Brazier Skull Brazier Provides a moderate amount of light. Hardwood Hardwood (10)Solar Essence Solar Essence (1)Coal Coal (1) Robin
Scarecrow Scarecrow Prevents crows from eating crops in an area around the scarecrow. Wood Wood (50)Coal Coal (1)Fiber Fiber (20) Farming cấp 1
Seed Maker Seed Maker Place crops inside to produce a varying amount of seeds. Doesn't work with fruit tree crops. Wood Wood (25)Coal Coal (10)Gold Bar Gold Bar (1) Farming cấp 9
Slime Egg-Press Slime Egg-Press Compresses 100 pieces of slime into a slime egg. It's a miracle of science! Coal Coal (25)Fire Quartz Fire Quartz (1)Battery Pack Battery Pack (1)

Quà tặng

Phản ứng của người nhận
Bình thường
Không thích
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Ghét